Trang chủ / Công khai / Chế độ chính sách

Chế độ chính sách

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở cơ sở giáo dục phổ thông công lập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           – BỘ NỘI VỤ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số: 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV                Hà Nội, ngày  23  tháng  8  năm …

Đọc tiếp