Trang chủ / Công khai / 3 Công khai

3 Công khai

Thực hiện Công khai giáo dục theo TT 36/BGD-ĐT

UBND QUẬN HẢI CHÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số :  92   /BC – THLL Hải châu, ngày  19    tháng 10   năm 2018 BÁO CÁO Về việc Thực hiện Công khai giáo dục theo …

Đọc tiếp